Privacy - Manege Soethout

Ga naar de inhoud
Privacyverklaring

Manege Soethout, gevestigd te 5091 JS Oost-, West- en Middelbeers, Steenovenweg 2A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.soethout.nl
Steenovenweg 2a, 5091 JS Oost-, West- en Middelbeers
Michie Soethout is de functionaris gegevensbescherming van Manege Soethout, bereikbaar via info@soethout.nl.

Gegevens die wij verwerken:
Manege Soethout verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Geboorteplaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 Locatiegegevens
 Gegevens over uw activiteiten op onze website
 Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 Internetbrowser en apparaat type
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soethout.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Manege Soethout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van aankondigingen van activiteiten
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming:
Manege Soethout neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Manege Soethout bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Manege Soethout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Manege Soethout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Manege Soethout kan functionele, analytische en tracking cookies gebruiken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Manege Soethout kan cookies met een puur technische functionaliteit gebruiken. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manege Soethout en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soethout.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Manege Soethout wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Manege Soethout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soethout.nl.

Portretrecht:
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Manege Soethout voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s, video’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop een deelnemer zichtbaar is. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van dit materiaal waarna de Manege Soethout dit materiaal zal verwijderen.

Persoonsgegevens:
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Manege Soethout opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent, door het deelnemen aan een activiteit, toestemming aan Manege Soethout tot gebruik van deze persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Manege Soethout of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna Manege Soethout dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Voorbeeldbrief intrekken toestemming beeldmateriaal kind. Hier kunt u deze downloaden

Michiel Soethout
januari 2024
manege soethout telefoon 0499 575593
Terug naar de inhoud